Chu Lang đuổi Tào Công nơi Xích Bích,
Lưỡng hùng tranh trên vạn dặm Trường Giang.
Phú đã thành ông Tô thêm đặc dị,
Khiến người cho phong độ Trích Tiên lang.

tửu tận tình do tại