144.93
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
120 bài thơ
18 người thích
Tạo ngày 22/05/2005 02:32 bởi Vanachi, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 16/12/2006 05:00 bởi Vanachi
Đỗ Mục 杜牧 (803-853) tự Mục Chi 牧之, hiệu Phàn Xuyên 樊川, người Vạn Niên, quận Kinh Triệu (nay là Trường An, tỉnh Thiểm Tây). Ông nội Đỗ Hựu vừa là một tể tướng giỏi về lý tài, vừa là một sử gia biên soạn sách Thông điển. Anh là Đỗ Sùng, phò mã, làm đến tiết độ sứ, rồi tể tướng. Đỗ Mục có dáng dấp thanh tú, tính thích ca nhạc, ưa phóng tong, còn nhỏ đã nổi tiếng văn tài. Khi mới lên kinh sư, được Thái học bác sĩ Ngô Vũ Lăng đưa thư văn đến cho quan chủ khảo là thị lang Thôi Uyển xem. Thôi rất kinh ngạc về bài A Phòng cung phú. Năm 828, hai mươi sáu tuổi, ông đỗ tiến sĩ, lại đỗ luôn khoa chế sách Hiền lương phương chính, được bổ chức hiệu thư lang ở Sùng văn quán, rồi ra làm đoàn luyện tuần phủ tại Giang Tây, sau đó đến Hoài Nam làm thơ ký cho tiết độ sứ Ngưu Tăng Nhụ,…

 

 1. A Phòng cung phú
  2
 2. Bạc Tần Hoài
  27
 3. Bãi Chung Lăng mạc lại thập tam niên, lai Bạc Bồn phố cảm cựu vi thi
  8
 4. Bất ẩm tặng quan kỹ
  6
 5. Bi Ngô Vương thành
  6
 6. Biện hà trở đống
  4
 7. Biện nhân chu hành đáp Trương Hỗ
  6
 8. Biên thượng vãn thu
  6
 9. Biên thượng văn Hồ già kỳ 1
  6
 10. Biên thượng văn Hồ già kỳ 2
  6
 11. Biên thượng văn Hồ già kỳ 3
  6
 12. Bình phong tuyệt cú
  4
 13. Bồn Trì
  7
 14. Cảm hoài thi
  2
 15. Chu Pha tuyệt cú kỳ 1
  2
 16. Chu Pha tuyệt cú kỳ 2
  5
 17. Chu Pha tuyệt cú kỳ 3
  2
 18. Cung từ kỳ 1
  6
 19. Cung từ kỳ 2
  5
 20. Cửu nhật Tề sơn đăng cao
  14
 21. Du biên
  5
 22. Đại Ngô Hưng kỹ xuân sơ ký Tiết quân sự
  5
 23. Đại nhân ký viễn kỳ 1
  5
 24. Đại nhân ký viễn kỳ 2
  5
 25. Đăng Cửu Phong lâu ký Trương Hỗ
  4
 26. Đăng Lạc Du nguyên
  11
 27. Đề Dương Châu Thiền Trí tự
  3
 28. Đề Đào Hoa phu nhân miếu
  11
 29. Đề Kính Ái tự lâu
  6
 30. Đề Mộc Lan miếu
  5
 31. Đề Ô giang đình
  12
 32. Đề Tề An thành lâu
  6
 33. Đề thiền viện
  6
 34. Đề thôn cư
  4
 35. Đề Thương sơn tứ hạo miếu
  4
 36. Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự thuỷ các, các hạ Uyển Khê, Giáp Khê cư nhân
  4
 37. Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự, tự trí ư Đông Tấn thì
  3
 38. Độc chước
  7
 39. Độc Hàn Đỗ tập
  5
 40. Độc liễu
  6
 41. Giang lâu
  5
 42. Giang Nam xuân
  14
 43. Giang thượng phùng hữu nhân
  7
 44. Hà Hoàng
  4
 45. Hạnh viên
  11
 46. Hoà Lệnh Hồ thị ngự thưởng huệ thảo
  5
 47. Hoa Thanh cung
  6
 48. Hoài Ngô Trung Phùng tú tài
  4
 49. Hoài quy
  6
 50. Hữu cảm
  6
 51. Hữu ký
  5
 52. Khiển hoài
  33
 53. Khuê tình
  6
 54. Kim Cốc viên
  19
 55. Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan
  11
 56. Ký viễn
  4
 57. Ký viễn nhân
  3
 58. Lạc Dương trường cú kỳ 1
  5
 59. Lạc Dương trường cú kỳ 2
  5
 60. Lạc Trung kỳ 1
  7
 61. Lạc Trung kỳ 2
  8
 62. Liễu tuyệt cú
  4
 63. Lộ tư
  3
 64. Lữ túc
  15
 65. Nam Lăng đạo trung
  4
 66. Nam lâu dạ
  8
 67. Ngụ đề
  6
 68. Nhạn
  6
 69. Nhập Trà Sơn hạ đề Thuỷ Khẩu thảo thị tuyệt cú
  5
 70. Nhuận châu kỳ 1
  3
 71. Niệm tích du kỳ 1
  5
 72. Niệm tích du kỳ 2
  5
 73. Niệm tích du kỳ 3
  6
 74. Phá kính
  4
 75. Quá Cần Chính lâu
  4
 76. Quá Hoa Thanh cung kỳ 1
  11
 77. Quá Hoa Thanh cung kỳ 2
  7
 78. Quá Hoa Thanh cung kỳ 3
  7
 79. Quy gia
  14
 80. Sơ đông dạ ẩm
  6
 81. Sơn hành
  23
 82. Tàn xuân độc lai nam đình nhân ký Trương Hỗ
  5
 83. Tảo nhạn
  6
 84. Tặng biệt kỳ 1
  18
 85. Tặng biệt kỳ 2
  17
 86. Tặng liệp kỵ
  4
 87. Tặng Thẩm học sĩ Trương ca nhân
  4
 88. Tề An quận hậu trì
  4
 89. Tề An quận trung ngẫu đề kỳ 1
  4
 90. Tề An quận trung ngẫu đề kỳ 2
  2
 91. Tề An quận vãn thu
  5
 92. Thán hoa
  16
 93. Thanh minh
  31
 94. Thanh trủng
  8
 95. Thẩm Hạ Hiền
  4
 96. Thập cửu huynh quận lâu hữu yến bệnh bất phó
  4
 97. Thu phố đồ trung
  7
 98. Thu tịch
  15
 99. Thu vãn hoài Mao Sơn Thạch Hàm thôn xá
  5
 100. Thư hoài
  5
 101. Thương sơn Ma đỗng
  3
 102. Tích xuân
  12
 103. Tống ẩn giả nhất tuyệt
  4
 104. Tống Lưu tú tài quy Giang Lăng
  5
 105. Tống Lý Quần Ngọc phó cử
  6
 106. Trà Sơn hạ tác
  6
 107. Trì Châu xuân tống tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật
  5
 108. Trịnh Quán hiệp luật
  4
 109. Trung đồ ký hữu nhân
  4
 110. Trùng tống
  5
 111. Trường An thu vọng
  5
 112. Trường An tuyết hậu
  5
 113. Trương Hảo Hảo thi
  2
 114. Tuyên Châu tống Bùi Thản phán quan vãng Thư Châu, thời Mục dục phó quan quy kinh
  3
 115. Tự Tuyên Thành phó quan thướng kinh
  5
 116. Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên
  9
 117. Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự
  6
 118. Văn thiền
  7
 119. 4
 120. Xích Bích hoài cổ
  22

Tuyển tập chung