赤壁懷古

折戟沉沙鐵未銷,
自將磨洗認前朝。
東風不與周郎便,
銅雀春深鎖二喬。

 

Xích Bích hoài cổ

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.
Đông phong bất dữ Chu lang tiện,
Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều.

 

Dịch nghĩa

Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết,
Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua.
Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du,
Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khoá chặt hai nàng Kiều.


Xích Bích là một khúc sông trên Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đời Tam Quốc, nguyên soái Chu Du nhờ gió đông nổi lên mới dùng hoả công đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Cát vùi lưỡi kích còn trơ,
Rũa mài nhận dấu triều xưa rõ ràng
Gió đông ví phụ Chu Lang
Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Giáo chìm, sắt vẫn còn trơ,
Rửa xem nhận biết triều xưa rõ ràng.
Gió Đông không giúp Chu Lang,
Khóa xuân Đồng Tước đã giam hai Kiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Kích vùi trong cát sắt chưa tiêu
Tự tay mài giũa thấy tiền triều
Gió Đông không giúp Chu Du được
Xuân Đồng Tước đã giữ hai Kiều

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
41.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Kích vùi trong cát, sắt chưa tan
Mài rửa, triều xưa thấy rõ ràng
Giá thử Chu Du không được gió
Hai Kiều bị giữ chốn đài xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Dưới cát gươm chìm, sắt chửa tiêu
Giũa mài nhận biết việc tiền triều
Gió đông nếu chẳng vì Công Cẩn
Đồng Tước đêm xuân khoá nhị Kiều!

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
63.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Kích vùi trong cát chưa tiêu
Tự mài, nhận thấy dấu triều đại trôi
Gió đông đã giúp Chu rồi
Đài xuân Đồng Tước khóa đôi nàng Kiều.

21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Kích gãy, cát vùi sắt chửa tiêu,
Tự tay mài rửa nhận tiền triều.
Gió đông chẳng để Chu Lang mượn,
Đồng Tước xuân giam đại tiểu Kiều.

32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mũi giáo gãy còn vùi dưới cát
Mài rửa đi, nhận vết tiền triều
Gió đông chẳng giúp thuận chiều
Trong đền Đồng Tước hai Kiều khoá xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Chìm sông, kích sắt chửa tiêu,
Rửa mài, nhận dấu tiền triều ở trong.
Chàng Chu mà thiếu gió đông,
Hai Kiều đã khoá đền Đồng vui xuân.

tửu tận tình do tại
32.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Kích chìm đáy cát, sắt chưa tiêu,
Mài rửa, nhìn ra dấu cựu triều.
Ví thử chàng Du không cậy gió,
Đài xuân Đồng Tước giữ hai Kiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối