Tào tuy mạnh nhưng đầy gian trá,
Trăm vạn quân xuống phá Kinh Châu.
Con kẻ hoạn diệt thâu lãnh chúa,
Giang Đông thời lực trói khí suy.
Gươm chém bàn thiếu niên uy vũ,
Gió lửa lên rượt đuổi Ô Lâm.
Đốt thuyền bắc khói hầm Tây Thục,
Điện vua Ngô đỏ rực quạ bay.
Mưu từ kẻ cao tay Chu Cát,
Ngoài hai mươi tuổi trạc cả hai.
Tài thao lược đừng ai bàn chỉnh,
Người trong thuyền Xích Bích đã già.

tửu tận tình do tại