Suốt đêm cầm canh chuông mõ,
Ngân hà sáng rỡ cuối thu.
Ngọc khuê nếu chưa tì vết,
Đừng kêu bỏ dệt chạy mù.
Nhảy biển chẳng theo Tần đế,
Mũ Sở ta kẻ ở tù.
Thân nầy bay cao không xuống,
Nơi nào học kiểu hải âu.

tửu tận tình do tại