Bóng chiều chìm nơi buồng lái,
Trống đồn báo hiệu hoàng hôn.
Đèn thắp vài nơi trong xóm,
Nhà ai cửa mở vẫn còn.
Sương đồng đọng ngưng ánh sáng,
Tà dương để ngấn đầy sông.
Câu thơ Tuyên Thành đọc lớn,
Suốt đêm mộng sáng trong hồn.

tửu tận tình do tại