Khách ở chân trời thấy cuốc kêu
Quá trời đường Thục cổ nhân rầu
Oai linh bát trận hồn Gia Cát
Sau trước Tam Ba đất họ Lưu
Hoà sóng Cù Đường trôi tựa ngựa
Mây mù sạn đạo nối thông trâu
Đất xưa cá nước hiền nhân viếng
Làng xóm hải đường nở trước sau

tửu tận tình do tại