詠武侯

先生晦跡臥山林,
三顧那逢聖主尋。
魚到南陽方得水,
龍飛天漢便為霖。
托孤既盡殷勤禮,
報國還傾忠義心。
前后出師遺表在,
令人一覽淚沾襟。

 

Vịnh Vũ Hầu

Tiên sinh hối tích ngoạ sơn lâm,
Tam cố na phùng thánh chủ tầm.
Ngư đáo Nam Dương phương đắc thuỷ,
Long phi thiên hán tiện vi lâm.
Thác cô ký tận ân cần lễ,
Báo quốc hoàn khuynh trung nghĩa tâm.
Tiền hậu xuất sư di biểu tại,
Linh nhân nhất lãm lệ triêm khâm.

 

Dịch nghĩa

Tiên sinh dấu tung tích nằm ngủ trong chốn sơn lâm
Ba lần lại thăm hiền chúa tìm mới gặp được
Cá đến Nam Dương mới gặp được nước
Rồng bay lên khỏi trời mới được thuận tiện làm mưa
Mang coi côi gửi gắm, ân cần mang hết lễ
Báo đáp nước nhà, dâng hết lòng trung nghĩa
Trước sau ra quân đều có để lại biểu chương
Làm người ta đọc tới nước mắt dầm dề khăn áo


Vũ Hầu tức Khổng Minh Gia Cát Lượng.

Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung có chép bài thơ này ở hồi 104, cùng với một bài ghi của Đỗ Công Bộ (Đỗ Phủ).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tiên sinh nằm khểnh trong rừng,
Ba lần hiền chúa đã từng đến thăm.
Nam Dương, cá nước duyên mừng,
Ngoài trời, thoả chí cho rồng làm mưa.
Con côi, lễ trọng cậy nhờ,
Đền ơn, trung nghĩa sáng loà gương soi.
Xuất sư sau, trước để lời,
Xem rồi, rơi lệ áo người đời sau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Tiên sinh nằm ẩn giữa rừng sâu,
Thánh chúa ba phen đến khẩn cầu.
Như cá vẫy vùng ngoài biển lớn,
Tựa rồng lồng lộn giữa trời cao.
Con côi ký thác người chăm sóc,
Giúp nước lòng trung nghĩa dạt dào.
Biểu xuất sư còn lưu dấu tích,
Người sau đọc lại lệ tuôn trào.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Vốn đem thân thế núp rừng sâu,
Ba bận vua hiền dốc chí cầu.
Cá đến Nam Dương mưu việc dễ;
Rồng bay trời rộng kết mưa mau.
Con côi gửi gắm tình sâu trọng;
Việc nước lo tròn nghĩa trước sau.
Hai biểu ra quân còn mãi đó,
Khiến người đọc tới đẫm hàng châu!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Tiên sinh náu tiếng chốn sơn lâm
Hiền chúa ân cần muốn tới thăm
Cá đến Nam Dương rào nước quẫy
Rồng bay Tây Thục đổ mưa dầm
Sụt sùi giọt ngọc trao con đỏ
Gắng gỏi lòng son trả nghĩa thâm
Hai biểu xuất sư còn để lại
Khiến người coi thấy lệ đầm đầm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tiên sinh mình náu núi rừng xa,
Hiền chủ ba lần cố đón ra.
Cá đến Nam Dương chừng gặp nước,
Rồng bay trời rộng thuận mưa sa.
Ân cần hết lễ trao con nhỏ,
Trung nghĩa dốc lòng báo quốc gia.
Biểu xuất hai bài còn để lại,
Người sau xem lệ đẫm khăn tà.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tiên sinh náu tiếng chốn non cây
Hiền chủ ba lần tìm gặp thầy
Cá đến Nam Dương vừa được nước
Rồng bay thiên giới dễ làm mây
Thác cô đã hết niềm năn nỉ
Báo nước đành nghiêng lòng thẳng ngay
Sau trước xuất sư còn biểu đó
Khiến người đọc đến lệ rơi đầy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn rừng núi náu mình ở ẩn
Đấng hiền minh ba bận đón mời
Nam Dương cá nước thoả đôi
Rồng bay lên tận cõi trời làm mưa
Lễ ân cần con đưa ký thác
Dốc lòng trung ơn nước báo đền
Xuất sư còn lại biểu văn
Đời sau nước mắt ròng ròng khi xem

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiên sinh ẩn núi rừng tung tích
Thánh chúa tìm ba lượt mới thành
Cá như gặp nước Nam Dương
Bay lên trời thoả chí rồng làm mưa
Ân cần lạy nhận con vua gửi
Giúp nước nhà gắng gỏi lòng trung
Xuất sư sau trước biểu dâng
Người sau đọc lại khôn cầm lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Phương

Tiên sinh nằm lánh chốn sơn lâm
Chúa hiền tìm gặp đến ba lần
Cá tới bể nam vầy nước cả
Rồng bay trời rộng nhả mưa dầm
Thác cô gửi lễ ân cần nặng
Báo quốc dốc lòng trung nghĩa thâm
Xuất sư hai biểu còn lưu lại
Người nay xem tới lệ đầm đầm

85.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiên sinh ở ẩn chốn sơn lâm,
Hiền chúa ba lần tìm đến thăm.
Cá đến Nam Dương nay gặp nước,
Rồng bay khỏi núi thuận mưa râm.
Thác cô con trẻ tròn ân chúa,
Báo đáp nước nhà trung nghĩa thâm.
Sau trước ra quân đều biểu tấu,
Người sau đọc lại lệ tuôn dầm.

11.00
Trả lời