Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Tự Đồng (3 bài)
- Tề Bạch Thạch (3 bài)
- Chương Bính Lân (1 bài)
- Ấn Quang (1 bài)
- Du Minh Chấn (1 bài)
Tạo ngày 20/09/2021 20:43 bởi tôn tiền tử
Lạc Thành Tương 駱成驤 (1865-1926) tự Công Túc 公驌, người Tư Trung 資中, Tứ Xuyên, đỗ trạng nguyên năm Quang Tự thứ 21 (1895), làm quan đến Đề học sứ Sơn Tây 山西提學使. Dân Quốc năm đầu (1912) nhậm chức Nghị hội nghị trưởng tỉnh Tứ Xuyên 四川省議會議長 rồi Tứ Xuyên pháp chính học hiệu 四川法政學校, Quốc sử quán toản tu 國史館纂修. Bất mãn vì Viên Thế Khải 袁世凱 xưng đế, ông từ nhiệm về nhà, chủ trì Tứ Xuyên quốc học viện 四川國學院. Sáng tác có Thanh Y lâu di cảo 清漪樓遺稿.