Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ấn Quang (1 bài)
- Khang Hữu Vi (4 bài)
- Tề Bạch Thạch (3 bài)
- Chương Bính Lân (1 bài)
- Đàm Tự Đồng (3 bài)
Tạo ngày 18/05/2019 09:10 bởi tôn tiền tử
Du Minh Chấn 俞明震 (1860-1918) là thi nhân cuối đời Thanh, tự Khác Sĩ 恪士, hiệu là Cô Am 孤庵, người Sơn Âm, Chiết Giang (nay là Thiệu Hưng), làm đề học sứ Cam Túc đời Thanh. Sang Dân Quốc làm túc chính sứ, cáo bệnh về làng, thơ ông phần nhiều tả cảnh, thanh đạm giản dị, là một tác giả đại biểu cho phái thơ Tống cận đại. Tác phẩm có Cô Am thi tồn.