Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 18/05/2019 09:37 bởi tôn tiền tử
Chương Bính Lân 章炳麟 (1863-1936) là học giả, nhà cách mạng dân chủ cuối đời Thanh, thuở nhỏ tên là Học Thừa 學乘, tự Mai Thúc 枚叔, sau đổi tên là Giáng 絳, hiệu là Thái Viêm 太炎, người Dư Hàng, Chiết Giang, sớm tham gia vận động Duy Tân, bị truy nã, phải lưu vong sang Nhật, là một trong số người thành lập Quang Phục hội, từng làm cố vấn Khu mật phủ tổng thống Tôn Trung Sơn. Cuối đời, lấy việc dạy học làm chính. Ông làm thơ, viết nhiều, có in Chương thị tùng thư, Chương thị tùng thư tục biên, Chương thị tùng thư tam biên.