Ôi Trâu Dung tiểu đệ
Xoã tóc sang Doanh Châu
Bện bím nhanh tay khéo
Lương khô bằng thịt trâu
Anh hùng khi nhập ngục
Trời đất cũng buồn thu
Tay bắt khi lâm mệnh
Càn khôn hai mái đầu

tửu tận tình do tại