Đường lên núi dốc, trời phía đông,
Mưa rơi mờ mịt móc sương chùng.
Theo sát cột buồm mống lơ lửng,
Chảy thông quần đảo nước non Bồng.
Tam Hàn đất cũ chìm đáy biển,
Bốn quận triều xưa giáp Liêu Đông.
Thuyền lầu mang kiếm đâu Dương Bộc,
Sầu chết Long Môn thái sử công.

tửu tận tình do tại