Từ Ngọc Quan Trường Thành tiếp xuống,
Đất trung tâm xoay chuyển vòng tròn.
Đột phá băng lâu thuyền qua biển,
Đẩy tan tuyết xe đế xuyên non.
Đến Kiệt Thạch ý thơ ngàn dặm,
Vượt Liêu Hà uy lính vạn trùng.
Lên cõi trời xe tiên chưa đóng,
Tần Hoàng buồn đi có về không.

tửu tận tình do tại