Đánh thức dậy Thái A Long Tuyền kiếm,
Cô quân xem tôi mài dũa hàng ngày.
Thù cọp dữ sư vương, còn sống ít,
Ghét thằn lằn rồng giả, chết cả bầy.
Vật thiêng liêng đêm kêu: chưa giết hết,
Đám nịnh thần đầu đẹp: xuống sướng tay.
Rượu say rồi mũi tai như bốc lửa,
Nhớ bài ca chém đất của Vương nầy.

tửu tận tình do tại