Hổ vờn rồng nhảy tung hoành,
Càn khôn dựng lại xứng danh lão thần.
Ơn vua, binh xuất sáu lần,
Cãi trời khổ quyết tam phân cho tròn.
Thân đi tâm mạnh vẫn còn,
Trận vang sấm gió khí tồn chưa yên.
Núi sông, đại cục mà nên,
Khi nào mới có người hiền như ông.

tửu tận tình do tại