“Lương Phủ ngâm” thời hàn vi không bỏ,
Tình tri âm cá nước trả ngàn năm.
Dùng sách lược tam phân tuy không nhỏ,
Nhưng tấm lòng thanh đạm với sắt cầm.
Tay vẫy đàn hồng bay đường Tà Cốc,
Tình dời đi dòng sông Hán rồng nằm.
Hồn tuy mất khúc Văn Sơn hậu thế,
Lệ đầy khăn ân nghĩa mãi trong lòng.

tửu tận tình do tại