Quạt lông mở khép gió cùng mây,
Dấu Ngoạ Long còn mãi đến nay.
Tro nóng trời chia ba nhánh vạc,
Nước soi tài lớn một tên thầy.
Y Chu, triều Hán tìm sao được!
Duệ, Ý quân Tào bắt khó thay!
Chẳng thể về lều, cày thoả chí,
Trời bâng khuâng, hoa cỏ chau mày.