Lâm Tắc Từ 林則徐 (1785-1850) tự Nguyên Phủ 元撫, Thiếu Mục 少穆, về già lấy hiệu Sĩ Thôn lão nhân 竢村老人, quê huyện Hầu Quan, Phúc Kiến, là nhà chính trị, tư tưởng thời nhà Thanh. Đã làm Hồ Quảng tổng đốc, Thiểm Cam tổng đốc, Vân Quý tổng đốc, hai lần Khâm sai đại thần, chủ trương nghiêm cấm nha phiến, tịch thu và đốt hết nha phiến của thương lái Anh năm 1839, gây thành Chiến tranh nha phiến. Nhà Thanh bị quân Anh đánh bại, phải bồi thường, Lâm Tắc Từ bị cách chức, đổi qua Y Lê, Tân Cương. Sau cáo bệnh về nhà, khi Văn Tông lên ngôi, được chỉ định làm Khâm sai đại thần, xuống Quảng Châu để đánh dẹp Thái Bình thiên quốc. Đi đến Triều Châu, Quảng Đông bị bệnh chết. Tác phẩm gồm Lâm Văn Trung công chánh thư 林文忠公政書, Hà Qua kỷ trình 荷戈紀程, Vân Tả sơn phòng thi văn sao 雲左山房詩文鈔.