Nóng bức không thể ngủ,
Đèn tàn lại qua sông.
Chèo khua bóng trăng vỡ,
Sao băng ánh chớp lồng.
Chó sủa gần trong xóm,
Ếch kêu nhiều bờ đông.
Đi mà lòng u uẩn,
Đừng hỏi đêm mịt mùng.

tửu tận tình do tại