Theo ông dấu vết thân gần,
Ải xa rồi gặp luận bàn có khi.
Ngày nào thẹn nói Hàn Phi,
Nay thờ Di Lặc cười phì cúng dâng.
Cát bay Hàn Hải chậm chân,
Trướng chiên gặm tuyết sớm phân biệt mùi.
Tâm tình khoáng đạt gây vui,
Chỉ buồn lửa vẫn rực trời Giang Nam.

tửu tận tình do tại