Thiên Sơn vạn đỉnh cao tít tắp,
Đường dẫn về tây chỉ quạnh hiu.
Thần núi cùng ta cười đối đáp,
Bạc đầu cộng tuyết cứng khó tiêu.

tửu tận tình do tại