Biển nạp trăm sông, có bao dung nên rộng lớn;
Vách cao ngàn nhận, không ham muốn mới vững bền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.