Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 28/07/2014 10:09 bởi tôn tiền tử
Diêu Xuân 姚椿 (1777-1853) thi nhân, tản văn gia, tự Tử Thọ 子壽, hiệu Xuân Mộc 春木, người Lâu Huyện, Giang Tô, thi cử lận đận, thường cùng Hồng Lượng Cát 洪亮吉, Dương Phương Xán 楊芳燦, Trương Vấn Đào 張問陶 xướng hoạ. Trước tác có "Thông Nghệ các tập" 通藝閣集.