Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 12/05/2019 21:55 bởi tôn tiền tử
Phan Đức Dư 潘德輿 (1785-1839) là thi nhân đời Thanh, tự Ngạn Phụ 彥輔, hiệu Tứ Nông 四農, người Sơn Âm, Giang Tô (nay là Hoài An), đỗ cử nhân năm Đạo Quang thứ 8, làm tri huyện hậu bổ An Huy. Ông ra sức đề sướng thơ ngôn chí (thơ nêu chí hướng) và tư vô tà (thơ nêu tư tưởng ngay thẳng), là luận điểm chính thống về thơ của Nho giáo. Tác phẩm có Dưỡng Nhất trai tập.