Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
7 bài thơ
Tạo ngày 12/09/2008 03:15 bởi hongha83
Cung Tự Trân 龔自珍 (1782-1841) tự Sắt Nhân 璱人, hiệu Định Am 定盦, người Nhân Hoà, Chiết Giang (nay thuộc Hàng Châu, Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm Đạo Quang thứ 9 (1829), làm một số chức quan ở triều đình. Năm Đạo Quang thứ 19, ông từ quan về nam. Hai năm sau ông đột tử khi đang giảng bài tại thư viện Vân Dương, Đan Dương. Về học thuật, ông có xu hướng theo Tây học. Về chính trị, ông chủ trương cách tân, là một nhà tư tưởng tiên tiến của thời cận đại. Thơ ông cảm thời thương thế, kêu gọi bão táp. Trong thơ có trí tưởng tượng phong phú, lời thơ tươi đẹp, phong cách trong sáng, mới mẻ. Đối với thời sau, ông có ảnh hưởng khá lớn, mở ra thi phong mới.