Chẳng lo sắt muối, chẳng đê điều
Tựa ngắm đông nam, ứa lệ sầu
Thuế chính ba thưng, phụ một đấu
Trách gì bỏ ruộng, giết phăng trâu?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)