Đào Tiềm thật giống Ngoạ Long
Tầm Dương tùng cúc cao phong tuyệt trần
Chớ nhầm cốt cách thi nhân
Hai phần Lương Phủ, một phần "Ly tao"!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)