Mỗi dây thuyền kéo tạm mười người,
Nghìn chiếc sang sông thử tính coi.
Ta cũng thóc kho từng lạm hưởng,
Đêm nghe hò hụi lệ thầm rơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)