Mỗi dây thuyền kéo tạm mười người,
Nghìn chiếc sang sông thử tính coi.
Ta cũng thóc kho từng lạm hưởng,
Đêm nghe hò hụi lệ thầm rơi!


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)