Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 12/05/2019 21:45 bởi tôn tiền tử
Trần Hàng 陳沆 (1785-1825) là thi nhân đời Thanh, vốn tên Học Liêm 學濂, tự Thái Sơ 太初, hiệu Thu Phảng 秋舫, người Kỳ Thuỷ (nay là Hy Thuỷ, Hồ Bắc), đỗ tiến sĩ năm Gia Khánh, làm Hàn lâm viện tu soạn, quan đến Giám sát ngự sử đạo Tứ Xuyên. Thơ ông thanh thoát chặt chẽ nhưng không mất phần chất phác. Tác phẩm có Giản Học trai thi tồn, Giản Học trai thi san.