Tiệc vui tay xoả rượu ngọc hồng
Quạ sáng kêu rang, rừng chiều không
Núi sâu băng tuyết đều không sánh
Một gốc còn đây tại Vĩnh Phong
Chia cách do trời chẳng thể kham
Sao cao loáng động bóng tơ chùng
Nón hồng giày quạ đường ven núi
Không phải Giang Nam cũng Hán Nam
Tơ tóc trời buồn cảm điệu sênh
Liễu chi trước tiệc hát bao tình
Chúa xuân không kể người đi khổ
Lại khiến sang năm liễu vẫn xanh

tửu tận tình do tại