Ông tôi tân khổ mười năm,
Vui tóc chưa bạc râu cằm vẫn xanh.
Được thư hai mắt sáng lên,
Giấy xưa không bỏ, sách trên tay ghiền.
Truyền giao Thứ Đạo sợ phiền,
Dẫn con học cách Tà Xuyên tuyệt vời.
Trung nguyên binh lực tiêu rồi,
Hai ta viễn tẩu hết đời ngoài biên.

tửu tận tình do tại