07/07/2022 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Vũ Hầu
詠武侯

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2008 17:52

 

Nguyên tác

先生晦跡臥山林,
三顧那逢聖主尋。
魚到南陽方得水,
龍飛天漢便為霖。
托孤既盡殷勤禮,
報國還傾忠義心。
前后出師遺表在,
令人一覽淚沾襟。

Phiên âm

Tiên sinh hối tích ngoạ sơn lâm,
Tam cố na phùng thánh chủ tầm.
Ngư đáo Nam Dương phương đắc thuỷ,
Long phi thiên hán tiện vi lâm.
Thác cô ký tận ân cần lễ,
Báo quốc hoàn khuynh trung nghĩa tâm.
Tiền hậu xuất sư di biểu tại,
Linh nhân nhất lãm lệ triêm khâm.

Dịch nghĩa

Tiên sinh dấu tung tích nằm ngủ trong chốn sơn lâm
Ba lần lại thăm hiền chúa tìm mới gặp được
Cá đến Nam Dương mới gặp được nước
Rồng bay lên khỏi trời mới được thuận tiện làm mưa
Mang coi côi gửi gắm, ân cần mang hết lễ
Báo đáp nước nhà, dâng hết lòng trung nghĩa
Trước sau ra quân đều có để lại biểu chương
Làm người ta đọc tới nước mắt dầm dề khăn áo

Bản dịch của Lê Văn Phong

Vốn đem thân thế núp rừng sâu,
Ba bận vua hiền dốc chí cầu.
Cá đến Nam Dương mưu việc dễ;
Rồng bay trời rộng kết mưa mau.
Con côi gửi gắm tình sâu trọng;
Việc nước lo tròn nghĩa trước sau.
Hai biểu ra quân còn mãi đó,
Khiến người đọc tới đẫm hàng châu!
Vũ Hầu tức Khổng Minh Gia Cát Lượng.

Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung có chép bài thơ này ở hồi 104, cùng với một bài ghi của Đỗ Công Bộ (Đỗ Phủ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Vịnh Vũ Hầu