Trần Cung Doãn 陳恭尹 (1631-1670) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Nguyên Hiếu 元孝, hiệu Bán Phong 半峰, cuối đời hiệu Độc Lộc tử 獨漉子, cũng xưng là La Phù bố y 羅浮布衣, người huyện Thuận Đức 順德, tỉnh Quảng Đông, là con của Trần Bang Ngạn 陳邦彥, một người chống Thanh nổi tiếng, bị quân Thanh giết năm 1647. Vĩnh Lịch đế Nam Minh giao cho ông thế tập cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự. Sau khi Quế vương thua, ông náu mình ẩn tích. Trần Cung Doãn suốt đời không hợp tác, không thi cử, không làm quan với triều Thanh. Ông cùng với Khuất Đại Quân 屈大均, Lương Bội Lan 梁佩蘭 được gọi là Lĩnh Nam tam đại gia, chuyên về thư pháp, nhất là chữ lệ, được coi là người viết lệ thư đẹp nhất Quảng Đông đương thời. Tác phẩm có Độc Lộc đường tập 獨漉堂集, thi văn mỗi thứ 15 quyển, từ 1 quyển.