Dễ trừ phỉ báng oán khôn ngăn
Nghiêm ngặt vẫn thưa phép tắc Tần
Trai trẻ bên cầu khuya khoắt gọi
Sách còn chưa đốt ở nhân gian

tửu tận tình do tại