Tôn Tung 孫嵩 (1238-1292) tự Nguyên Kinh 元京, người Hưu Ninh (nay thuộc An Huy). Nhà Tống mất, ông ẩn cư tại núi Hải Ninh, lấy hiệu Cấn sơn 艮山. Tấc phẩm có Cấn sơn tập 艮山集 đã thất truyền.