Đười ươi kêu xứ nào mây phủ
Cải trời xanh ẩn hiện suốt ngày
Mấy dặm cải núi treo phía trước
Người qua đây tình để xưa nay

tửu tận tình do tại