Miếu Hoàng Ngưu quạ khoan đậu khắp
Cung Hoàng Ma vang tiếng đại bàng
Khách buôn rót rượu say thần nữ
Trời chuyển chiều rừng gió kêu than

tửu tận tình do tại