Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đào Hoằng Cảnh (3 bài)
- Giang Yêm (3 bài)
- Thẩm Ước (2 bài)
- Tiêu Diễn (2 bài)
- Tạ Diễu (5 bài)
Tạo ngày 16/04/2010 20:00 bởi hongha83
Phạm Vân 范雲 (451-503) tự Ngạn Long 彥龍, người Vũ Âm, Nam Hương (nay là địa phương nằm về phía tây bắc Thẩm Dương, Hà Nam). Từng giữ chức tể tướng và làm quan ba đời Tống, Tề, Lương. Chung Vanh đã phê bình thơ ca của ông trong Thi phẩm: “Thơ của họ Phạm thanh cao uyển chuyển, chẳng khác gì gió cuốn tuyết bay”.