Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tiêu Diễn (2 bài)
- Vương Dung (1 bài)
- Ngô Quân (6 bài)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài)
- Phạm Vân (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Khắc Phi (2 bài)
- Hoàng Tạo (1 bài)
Tạo ngày 06/09/2008 10:00 bởi Vanachi
Tạ Diễu 謝眺 (hay 謝朓, 464-499) tự Huyền Huy 玄暉, người Dương Hạ, Trần quận đời Nam Bắc triều (nay thuộc phụ cận huyện Thái Khang, Hà Nam, Trung Quốc). Ông xuất thân thế gia, có tiếng hay văn từ nhỏ. Thời trẻ ông từng qua Nam Tề làm tham quân cho Dự Chương vương đánh Tào, sau làm Chưởng quản trung thư. Ông cũng từng nhậm Tuyên Thành thái thú, vì thế còn gọi là Tạ Tuyên Thành. Năm 499, nội bộ giai cấp thống trị đấu tranh, ông không theo nên bị hãm hại, mất khi 36 tuổi.