Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Quân (6 bài)
- Tiêu Diễn (2 bài)
- Tạ Diễu (5 bài)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài)
- Phạm Vân (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/09/2010 20:11 bởi hongha83
Vương Dung 王融 (467-493) tự Nguyên Trường 元長, người Lâm Nghi, Lang Nha (nay là huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông). Vương Dung là văn học gia đời Tề nam triều. Vương Dung đậu tú tài từ lúc còn trẻ, giữ chức Thái tử xá nhân. Tự cậy gia thế tài học của mình, đeo đuổi danh lợi, hy vọng năm 30 tuổi đạt tới công khanh. Vương Dung từng tự tiến cử mình với Tề Vũ đế, được Tề Vũ đế ban cho chức Bí thư thừa, lại thăng nhiệm Trung thư lang. Chơi rất thân với Tiêu Tử Lương, là một trong Cánh Lăng bát hữu. Khi Tề Vũ đế bệnh nặng, ông bày mưu lập Tiêu Tử Lương lên nối ngôi, chưa kịp xong, chuyện đã thất bại. Úc Lâm vương lên ngôi, sai Trung thừa Khổng Trĩ Khuê hạch tôi ông, hạ ngục ban cho chết vào lúc mới 27 tuổi. Vương Dung là một trong những người khai sáng thể thơ Vĩnh Minh. Thơ ông hiện còn hơn 80 bài, văn hiện còn hơn 50 bài.