Sông lớn chảy đêm ngày
Lòng khách buồn khôn dứt
Luống tưởng núi ải gần
Hoá đường về xa lắc
Sông thu sáng mờ tỏ
Bến lạnh đêm thẳm xanh
Ngẩng đầu nhìn cung khuyết
Mong ngóng chốn kinh thành
Trăng tô đẹp Chi Thước
Sao hạ thấp Kiến Chương
Ruổi xe ngoài cửa cấm
Nghĩ tới mộ Chiêu Vương
Vừng nhật khôn sờ mó
Huống nữa cách quê hương
Trời cao còn bay được
Giang, Hán chẳng cầu đường
Thường sợ ưng đuổi đánh
Cúc sớm sợ sương dày
Gửi lời bọn giăng lưới
Rằng ta đã cao bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)