Trường An, bến Bá trông
Kinh huyện, Hà Dương ngó
Nắng rực mái lầu cong
Thấp cao đều thấy rõ
Ráng tàn rải như the
Sông trong phẳng ngỡ lụa
Bến xuân chim rỉ ran
Bãi thơm hoa rực rỡ
Đi thôi! Chưa dứt tình
Nhớ mãi, tiệc vui bỏ
Hẹm đẹp đến bao giờ
Lệ sa như móc nhỏ
Tình nặng ngóng quê hoài
Gửi sao màu tóc cũ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)