Cỏ xanh tốt như tơ,
Cây bụi hoa hồng nở.
Đừng nói chàng không về,
Về thơm đâu còn nữa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.