15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Giang Yêm (3 bài)
- Phạm Vân (1 bài)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài)
- Tiêu Diễn (2 bài)
- Tạ Diễu (5 bài)
Tạo ngày 06/09/2008 02:55 bởi hongha83
Thẩm Ước 沈約 (441-513) tự là Hưu Văn 休文, người Vũ Khang, Ngô Hưng (nay là Vũ Khang, Chiết Giang). Ông là văn học gia và sử học gia sống vào thời Vĩnh Minh (483-493), nước Tề đời Nam Bắc Triều, là tác giả sách Tứ thanh phổ. Một hôm vua Tề Vũ Đế hỏi: "Thế nào là bốn thanh?" Ông đáp ngay rằng: "Thiên tứ thánh triết".

Ngoài tác phẩm "Tứ thanh phổ", ông còn viết thơ. Nhưng thơ ông bài hay không nhiều.