Rầu rĩ vượn đêm hót
Lóng lánh móc mai đông
Nào biết tiếng gần xa
Chỉ thấy non trùng trùng
Đỉnh Đông vui đã gọi
Sườn Tây đáp vẫn mong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)