Vu Sơn không cao lắm
Ánh nắng thiếu chói chang
Âm u mây sáng đi
Mịt mù mưa chiều về
Đá treo không bóng thú
Rừng tối chim sợ bay
Ngủ hoài ai tiến cử
Ngóng nhìn trống không hoài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)