Gánh việc lớn Minh Phi tây Hán
Khuất Nguyên mê từ vũ, Chiêu Hồn
Khúc Ba Du đàn Hồ hoà hợp
Vạn dặm về say kẻ tửu tôn

tửu tận tình do tại