Khác người xưa thành hoang dân Thục
Hỏi di dân đất của Công Tôn
Ngàn năm qua sót cồn Gia Cát
Cùng đạp thanh bài hát đầu xuân

tửu tận tình do tại