Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
17 bài thơ
Tạo ngày 29/11/2006 16:54 bởi Vanachi
Hồ Tằng 胡曾, người Thiệu Dương, đỗ tiến sĩ năm Hàm Thông đời Đường (860-874). Tác phẩm có Anh định tập 安定集 10 quyển, Vịnh sử thi 詠史詩 3 quyển.