Hồ Tằng 胡曾, người Thiệu Dương, đỗ tiến sĩ năm Hàm Thông đời Đường (860-874). Tác phẩm có Anh định tập 安定集 10 quyển, Vịnh sử thi 詠史詩 3 quyển.